[ad_1]

ژنو سازمان بهداشت جهانی جمعه هشدار داد که ورود چندین واکسن موثر علیه COVID-19 و خوش بینی مرتبط با آن نباید امنیت ما را کاهش دهد ، زیرا ویروس را از بین نمی برد.

• همچنین بخوانید: کبک برای واکسیناسیون جمعیت 30 معامله انجام خواهد داد

• همچنین بخوانید: 28 کشته جدید و 1345 مرگ اضافی در کبک

• همچنین بخوانید: افراد ثروتمند نباید فقرا را در مسابقه واکسن زدن “زیر پا” بگذارند

مایک رایان ، مدیر اورژانس آژانس سازمان ملل با توضیح اینکه واکسن ها به تنهایی “م workثر نیستند” ، گفت: “واکسن ها به معنی COVID صفر نیستند”.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir