COVID-19 خواستار تعطیلی یک مدرسه ابتدایی در چارلبورگ است


چندین مورد COVID-19 تعطیل شدن یک مدرسه ابتدایی در چارلبورگ را برای مدت نامحدود ضروری می کند.

والدین ساختمان لوترس در مدرسه فرینت در کبک روز یکشنبه مطلع شدند. “همانطور که قبلاً می دانید ، چندین مورد COVID-19 در ساختمان ما در چند روز گذشته تأیید شده است” ، می توانیم در پیام ارسال شده به والدین بخوانیم.

از روز جمعه ، مرکز خدمات Première-Seignearies در “ارتباط نزدیک” با اداره بهداشت عمومی منطقه در این مورد بوده است. تحقیقات اپیدمیولوژیک در حال انجام است.

این ساختمان امروز “7 دسامبر” “به عنوان اقدامی پیشگیرانه” بسته شد. در این گزارش آمده است که جزئیات امروز در مورد روزهای آینده برای والدین ارسال می شود.

جزئیات بیشتر در دسترس است


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>