[ad_1]

TVA Nouvelles آموخته است كه مردی از كوانسویل به دلیل تهدید فرانسوا لگو دستگیر شده است.

دوشنبه گذشته ، ژاک آنتوان نورماندین رسماً به اتهام تهدید و نقض قول متهم شد.

گفته می شود این مرد 54 ساله اظهارات تهدیدآمیزی را در رسانه های اجتماعی به نخست وزیر در مورد نحوه مدیریت بحران COVID-19 و بیماری همه گیر ارائه داده است.

وی پس از ظاهر شدن با آزادی مشروط آزاد شد.

ژاک آنتوان نورماندین بخشی از جنبش شهروندان مستقل کبک است. وی در سال 2014 به دلیل امتناع از ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد و پرداخت مالیات خود به 40 روز زندان محکوم شد.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر