خرد کردن حشره غیرممکن استسوسک متوسط ​​2 سانتی متری که “کشتی سفید شیطان” نام دارد ، اگر اتومبیلی از آن عبور کند بدون مشکل زنده می ماند.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>